Böcker


Målstyrning:  90-talets ledningsform för offentlig verksamhet

Författare: Arne Svensson och Gunnar Pihlgren (Liber, 1989, uppdaterad 1994)
Pris: 230 kr, exkl moms och porto

Decentralisering och delegering är nyckelord i den offentliga sektorns förnyelsearbete. En spridning av befogenheter och ansvar förutsätter att formerna för styrningen förändras. 

Begreppet MÅLSTYRNING har kommit i fokus. En övergång till målstyrningen upplevs som en angelägenhet, men också mycket svår, process. Många frågor kräver svar. Hur ska målen formuleras? Vem ska formulera dem? Hur ska resultatet mätas? Hur ska goda resultat belönas? Hur kommer man igång med målstyrningen?

Detta är några av de frågor som behandlas i boken. Bl a beskrivs: 
- Olika styrformer för offentlig verksamhet
- Begreppet målstyrning
- Målstyrningsprocessen
- Att formulera mål
- Belöningssystem 
- Att mäta resultat
- Att införa målstyrning

Boken riktar sig till chefer, förtroendevalda och andra nyckelpersoner inom offentliga organisationer.
Boken är också lämplig som lärobok.

Föregående bok  l  Boklistan  l  Nästa bok