Curriculum Vitae - Lina Lenefors

Namn: Lina Emma Anna Karolina Lenefors

Födelseår: 1979

Medborgarskap: Svensk

Civilstånd: Gift, två barn

Utbildning: 

Civilekonom                                    
Södertörns högskola, 2001 - 2004

Ekonomie kandidatexamen Södertörns högskola i samarbete med KTH och Konstfack, 2001 – 2004: Ekonomi, Teknik, Design 120p

Södertörns högskola, vt 2004
Nationalekonomi 20pStockholms universitet, ht 2004
Statistik, 20p

Hälsopedagog Lillsveds Folkhögskola, 2000-2001

Studentexamen Åva Gymnasium, Täby, 1998
Naturtekniska programmet

Språk:
  Talar Skriver Läser
Engelska Utmärkt Utmärkt Utmärkt
Tyska Något Något Något
Svenska
Modersmål

 

Arbetslivserfarenheter:

1998 – ff Professional Management AB 

2004-ff Heltidsanställd managementkonsult:

Som managementkonsult och delägare i Professional Management har jag medverkat i ett hundratal av företagets uppdrag gällande främst utvärdering och uppföljning samt organisationsutveckling inom offentlig sektor.

Under de senaste sju åren har jag varit huvudansvarig för genomförandet av ett trettiotal uppdrag och medverkat i ytterligare ett trettiotal genomlysnings- och utvärderingsuppdrag. Inom ramen för uppdragen har jag genomfört summativa och formativa utvärderingar, utarbetat intervjuguider och enkätformulär, genomfört datainsamling genom dokumentationsgranskning, pappersenkäter, webbenkäter, enskilda intervjuer, gruppintervjuer och telefonintervjuer, bearbetat och analyserat kvalitativ data, utarbetat skriftliga rapporter och presenterat utvärderingsresultat vid seminarier och workshops.

Nedan finns en kortfattad beskrivning av några exempel på uppdrag:

Stockholm stad: Översyn av Kulturskolan
Lina Lenefors har under mars-juni 2013 genomfört en översyn och utredning av Kulturskolan Stockholm. I uppdraget ingick att utvärdera dåvarande organisation utifrån måluppfyllelse hos elever, effektivitet och kvalitet samt utvecklingsförmåga.  Uppdraget redovisades i en slutrapport 2013-09-04 samt i en föredragning för kulturförvaltningens ledningsgrupp. I rapporten presenteras flera olika organisationsalternativ, förslag till utveckling av organisationen samt rekommendationer kring det fortsatta utvecklingsarbetet.

Naturvårdsverket: Utvärdering av arbetet med FU15
Uppdraget var att genomföra en utvärdering av Naturvårdsverkets arbete med fördjupad utvärdering av miljömålen 2015 (FU15). Datainsamlingen i uppdraget har genomförts genom intervjuer, webbenkäter och dokumentationsgranskning.I utvärderingsrapporten gavs ett antal rekommendationer till Naturvårdsverket i arbetet med nästa fördjupade utvärdering till regeringen.

Malmö stad: Översyn av LSS
Lina Lenefors var en av två huvudkonsulter som på uppdrag av Malmö stad genomförde en översyn av LSS-verksamheten i Malmö stad. Uppdraget genomfördes under mars – maj 2011. Uppdraget innefattade frågeställningar kring bl.a. resursfördelningssystem, vårdtyngdsmätning, tilldelning av bostad med särskild service samt processen kring framtagande av nya bostäder med särskild service. Uppdraget genomfördes genom dokumentationsgranskning, intervjuer och webbenkäter. Efter att ett rapportutkast lämnats till uppdragsgivaren höll Lina ett dialogseminarium med nyckelpersoner från berörda förvaltningar och brukarna innan slutrapport färdigställdes och överlämnades till uppdragsgivaren.

Stockholm stad: Utvärdering av organisationsförändringar inom Stockholms Stadsbibliotek
Lina Lenefors var uppdragansvarig konsult i Professional Management uppdrag att genomföra en utvärdering av de senaste organisationsjusteringarna inom Stockholms Stadsbibliotek (SSB). Utvärderingsuppdraget bestod i att söka svar på om SSB lyckats uppnå sina mål med den senaste organisationsjusteringen (2011), samt med målen för justeringarna inom stöd och stab (2012), kompletterat med några frågeställningar som aktualiserats under 2013. Uppdraget genomfördes under våren 2014 i nära dialog med dåvarande stadsbibliotekarie.  I slutrapporten presenterades en analys av de organisationsjusteringar som genomförts samt gavs rekommendationer gällande det fortsatta utvecklingsarbetet.

SKL: Utvärdering av regeringens BoU-satsning
Professional Management AB har fått i uppdrag att under 2011-2016 genomföra en utvärdering av satsningen på regionala utvecklingsledare inom barn- och ungdomsvården.En delutvärdering genomfördes i slutet av 2012 och slutrapport lämnades i juli 2016. Utvärderingen baseras bl.a. på följande underlag:
- Dokumentationsgranskning
- Webbenkäter till samtliga utvecklingsledare för BoU
- Webbenkät till samtliga kommuner
- Deltagande vid nätverksmöten för regionala utvecklingsledare BoU

Varbergs kommun: Samlad översyn av de administrativa processerna inom Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Serviceförvaltningen
Lina Lenefors medverkade i en samlad översyn av de administrativa processerna inom Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Serviceförvaltningen under september-oktober 2006. Syftet med översynen var att

Extern utvärdering av Vetenskapsrådets forskningsprogram LINKS
Utvärderingen omfattade programmet i dess helhet under perioden 2000-2009. Samtliga intressenter i Sverige och de tre samverkande regionerna var involverade genom intervjuer och enkäter samt besök i två regioner (MENA och Södra Afrika). Utvärderingen innefattade genomförandeprocessen och programmets effektivitet, relevans, effekter på kort och lång sikt, samt lärdomar för fortsatt utveckling.

Stockholms stad: Kompetensutvecklingsprogram för projektledare
Lina var programledare för kompetensutvecklingsprogram för projektledare vid Trafikkontoret i Stockholms stad. Totalt har närmare 60 projektledare och enhetschefer deltagit i tre program under 2014-2015. Varje program har omfattat sju utbildningsdagar under ca sju månader med fokus på projektledarrollen, projektplanering och projektstyrning.

Förhandsutvärdering av Havs- och fiskeriprogrammet, EHFF, 2014-2020
Konsultstödet till Landsbygdsdepartementet och ansvariga myndigheter genomfördes i enlighet med fondgemensamma förordningar i syfte att bidra till framtagandet av det operativa programmet. Konsultstödet skedde genom en kontinuerlig process under 18 månader som innefattade tre steg (SWOT-analys, resultatramverk mm, finansiell allokering) samt slutrapportering. Vidare ingick en strategisk miljöbedömning.     

Naturvårdsverket: Utvärdering av 13 forskningsprogram (2013-2014)
Syftet med uppdraget var att utvärdera av Naturvårdsverket finansierade forskningsprogram avseende programmens och deras resultats relevans och nytta samt programmens genomförandeprocess.

Göteborgs Stad: Revidering av Stadsledningskontorets organisation 2013-2014
Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad har reviderat sin organisation. Syftet med den reviderade organisationen är att åstadkomma en effektivare ledning och styrning för förbättrad leverans mot det primära uppdraget för stadsledningskontoret. Genom att operativ verksamhet överlämnades till annan nämnd renodlades stadsledningskontorets arbete till strategiska uppgifter på koncernivå, vilket innebar att antalet anställda där minskades med hälften till drygt 200. Samtliga drygt 100 bolag samlas i en koncernstruktur vilket innebär att stadsledningskontorets uppsiktsplikt förenklas.

Lina Lenefors ingick i det team som hade i uppdrag att vara ett stöd till Stadsdirektören i denna organisationsöversyn. Uppdraget har genomförts i dialog och delaktighet med representanter för berörda verksamheter på stadsledningskontoret. Inom ramen för uppdraget har fortlöpande samråd skett med stadsdirektören och biträdande stadsdirektören. Ett antal förbättringsområden har identifierats utifrån intervjuer med olika intressenter och genomgång av dokumentation. I en slutrapport 2013-12-09 lämnade teamet sina rekommendationer. Den föreslagna organisationen infördes i februari 2014.

Tidaholms kommun: Genomlysning av kommunens verksamhet
Tidaholms kommun gav Professional Management i uppdrag att under 2013-2014 genomföra en fördjupad översyn av kommunens verksamheter vad gäller verksamhetsområdena utbildning, omvårdnad, individ- och familjeomsorg, kultur/fritid samt kommungemensam verksamhet. Lina Lenefors koordinerade hela översynen.

Utveckling av myndighetsutövningen inom socialtjänsten i Stockholms stad
Älvsjö stadselsförvaltning har gett Professional Management AB i uppdrag att under perioden november – december 2015 genomföra en förstudie avseende stadsdelsförvaltningens organisation för myndighetsutövning. Följande förbättringsområden har i slutrapporten identifierats utifrån intervjuer och genomgång av dokumentation:

För vart och ett av dessa förbättringsområden sammanfattades i rapporten vår analys och våra slutsatser. I direkt anslutning till analysen lämnade vi våra förslag till åtgärder. Därefter har vi under 2016 genomfört ett antal workshops för berörd personal (ett femtiotal) för förankring av förslagen och dialog om den fortsatta förändringsprocessen.

Granskning av avtalsuppföljning och avtalsefterlevnad inom socialtjänsten i Varbergs kommun
Har under våren 2015 genomfört en granskning av avtalsuppföljning och avtalsefterlevnad avseende en utförare som Varbergs kommun har ett femårigt avtal med (särskilt boende). Granskningen innefattade en genomgång och analys av hur företaget har levt upp till de avtalsenliga förpliktelserna. Detta inkluderade bl a seriositetskontroll, uppföljning av leveranser/resultat samt övriga avtalsenliga förpliktelser (t ex utformning av kvalitetssystem, internkontroll, bemanning, kompetenser etc). Utifrån detta praktikfall har sedan en modell för avtalsuppföljning och avtalsförvaltning utarbetats.

2001-2004 Deltidsanställd managementkonsult:

Som deltidsanställd managementskonsult medverkade jag i företagets uppföljnings- och utvärderingsuppdrag, bl a genomförande av enkät- och intervjuundersökningar. Jag var även ansvarig för uppdatering av företagets hemsida samt för miljö- och hälsofrågor.

1998-2000 Heltidsanställd juniorkonsult:

Som juniorskonsult medverkade jag i ett tiotal uppföljnings- och utvärderingsuppdrag, bl a genomförande av enkät- och intervjuundersökningar. Jag medverkade även i strategi-, affärs- verksamhets- och organisationsutvecklingsuppdrag samt hade sekretariatsansvar för vissa av företagets internationella och nationella utbildningsprogram, kurser och konferenser (bl a FNs Global Forum on Local Governance and Social Services For All, 2-5 maj 2000). Vidare ansvarade jag för uppläggning och uppdatering av företagets hemsida samt hade ett andrahandsansvar för företagets administrativa processer (löner, fakturering, fakturahantering, bokföring mm).