Uppdrag

Förteckning över större uppdrag som Professional Management genomfört under de senaste åren

2014-ff Stockholms stad: Utveckling av organisation och arbetssätt i samarbetet mellan förvaltningar
2014-ff Göteborgs stad: Stöd i utvecklingsarbetet vid stadsledningskontoret
2014-ff Stockholms stad: Genomförande av tre kompetensutvecklingsprogram för projektledare
2014-ff Varbergs kommun: Utveckling av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
2014 Svenska ambassaden i Dar es Salaam: Stöd till Tanzanias regering i investeringsprojekt
2013-ff Varbergs kommun: Strategiseminarium för ledningsgrupp
2013-2014 Socialdepartementet: Analys av Norges, Danmarks, Finlands arbete med att stödja innovationer och forskningsimplementering inom hälso- och sjukvård och socialtjänstområdet
2013-ff Office of the Auditor General of Norway: Evaluation of the African Organisation of Supreme Audit Institutions in English-speaking Africa (AFROSAI-E), inkl fältstudier i Rwanda
2013-2014 Socialdepartementet: Utredning och analys avseende regionala stödstrukturer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
2013-ff Sida: Systemrevision av Raoul Wallenberginstitutet (inkl fältstudier i Kina och Östafrika)
2013-2015 Sida: Systemrevisioner i Ryssland (minst tre)
2013-ff Naturvårdsverket: Utvärdering av 13 forskningsprogram
2013-ff Stockholms stad: Organisationsutvecklingsstöd till förening
2013-2014 Stockholms stad: Organisationsanalys
2013 Göteborgs stad: Revidering av stadsledningskontorets organisation
2013 Stockholms stad: Utvärdering av ledningsutvecklingsprogram och utformning av nytt program
2013-2014 Stockholms stad: Organisationsgranskning
2013 Varbergs kommun: Implementering av processorganisation
2013 Stockholms stad: Organisationsgranskning
2013 Stockholms stad: Översyn av roll- och ansvarsfördelning
2013 Stockholms stad: Organisationsgranskning
2013 Tidaholms kommun: Fördjupad verksamhetsöversyn inom följande verksamhetsområden: Omvårdnad, Utbildning, Individ- och familjeomsorg, Kultur/fritid och Kommungemensam verksamhet
2013 Stockholms stad: Utformning av kompetensutvecklingsprogram för projektledare
2013 Varbergs kommun: Förvaltningsledningsgruppens roll, ansvar, strategier och arbetsformer
2013 Stockholms stad: Modell för uppföljning av avtal
2013 SHIS: Utveckling och implementering av kvalitetssystem
2013 IASIA: International Training programmes – a comparative study
2013 Landsbygdsdepartmentet m fl: Ex-anteutvärdering av havs- och fiskeprogrammet 2014-2020
2013 Svenska ambassaden i Kigali och DFID: Systemrevision av Norsk Folkehjelp
2013 Sida: Systemrevision av Office for Democracy in Belarus
2013 Stockholms stad: Översyn Kulturskolan
2013 Göteborgs stad: Utvärdering av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet
2013 Varbergs kommun: Vidareutveckling av beställarrollen och uppdragsstyrningen
2013 Sida: Systemrevision av polsk/vitryska insatser i Vitryssland
2013 Svenska ambassaden i Kigali och DFID: Systemrevision av Norsk Folkehjelp
2013 Uppsala kommun: Utbildning av kommunens strateger i formulering av mål och uppföljning av resultat
2012-2014 Sida: International Training Programmes on Public Service Management 2013: Asia
2012-2014 Sida: International Training Programmes on Public Service Management 2013: Afrika
2012-fn Sida: Systemrevision av International Association of Universities
2012 Svenska ambassaden i Kigali: Systemrevision av Aegis Trust
2012 Sida: Systemrevision av Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba
2012 Sida: Systemrevision av Universidad Mayor de San Andrés, La Paz
2012 Riksrevisionen: Utvärdering av samarbetet med Moldavien
2012 Svenska ambassaden i Nairobi: Systemrevision av ANAFE
2012 Svenska ambassaden i Bangkok: Systemrevision av FORUM ASIA
2012 Svenska ambassaden i Kigali: Systemrevision av RCN
2012 Svenska ambassaden i Bangkok: Capacity study and initial capacity development activities in strengthening Women´s role in Politics in Burma
2012 Stockholms stad: Utvärdering av SHIS
2012 Stockholms stad: Översyn av Idrottsförvaltningen
2012 Stockholms stad: Utvärdering av fem utvecklingsprogram
2012-2014 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): Utvärdering av regeringens satsning på regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården
2012 Uppsala kommun: Utbildning av kommunens strateger i formulering av mål och uppföljning av resultat
2011-2013 Sida: International Training Programmes on Public Service Management 2012: Asia
2011 Smittskyddsinstitutet: Läkarnas användning av behandlingsrekommendationer (del i regeringsuppdrag)
2011 Varbergs kommun: Organisationsöversyn inom socialförvaltningen i Varbergs kommun
2011-2013 Sida: International Training Programmes on Public Service Management 2012: Afrika
2011 Varbergs kommun: Vidareutveckling av Socialnämndens mål
2011-2012 Sida: Systemrevision av Forum Syd
2011 Kemikalieinspektionen: Utvärdering av Kemikalieinspektionens internationella arbete
2011 Jönköpings kommun: Ledning av utvecklingsprogram för Socialnämnd och Äldrenämnd i mål- och resultatstyrning
2011 Sida: Uppföljning av kapacitetsutveckling inom Civil Rights Defenders (CRD)
2011 Sida: Systemrevision av Rädda Barnen
2011-2013 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): Utvärdering av regeringens satsning ”Regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten”
2011 Internationellt investmentbolag: Analys av marknadssituation inom tjänstesektorn
2011 Sida: System-based audit of the Africa head quarter of Search for Common Ground (SFCG)
2011 Varbergs kommun: Mål- och resultatstyrning för Socialnämnden och Socialförvaltningen
2011 Embassy of Sweden in Burkina Faso: Systems-based Audit of Tree Aid
2011 Malmö stad: Utvärdering LSS
2011 Embassy of Sweden in Ukraine: Effectiveness Review of the Kyiv Economic Institute
2011 Varbergs kommun: Ansvars- och arbetsfördelningen mellan Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning
2010-2011 Malmö stad: Organisationsutveckling LSS (roller, mandat, ansvars- och arbetsfördelning), processkartläggning/processutveckling, utveckling kvalitetsledningssystem, ökad resultatorientering och ledningsutveckling
2010-2011 Varbergs kommun: Ansvars- och arbetsfördelningen mellan Servicenämnden och Serviceförvaltningen
2010-2012 Sida: International Training Programmes on Public Service Management 2011: Asia
2010 Malmö stad: Förstudie LSS
2010 Sida: Utvärdering av The International Science Programme
2010 Malmö stad: Förstudie – identifiering av utvecklingsområden inom LSS
2010-2011 Swedish Embassy in Hanoi and GoV: Capacity study of the Government of Vietnam, including public sector, private sector and civil society
2010 Socialstyrelsen: Miljöutredning
2010-2012 Sida: International Training Programmes on Public Service Management 2011: Africa
2010 Sida: Systemrevision av Naturskyddsföreningen
2010 Naturvårdsverket: Utvärdering av Globala programmet
2010 Socialstyrelsen: Utveckling av kvadrupelcertifierat ledningssystem
2010 Jönköpings kommun: Upphandling äldreboende och boenden för personer med funktionsnedsättningar
2010 Socialstyrelsen: Utvärdering läkarnas AT
2010 Sida: Systemrevision av Diakonia
2010 Sida och Vetenskapsrådet: Utvärdering av forskningssamarbetet LINKS
2010 Malmö stad: Granskning av arbetet med kvalitetsutveckling/ uppföljning inom förskoleverksamheten
2010 Jönköpings kommun: Strategisk ledarutveckling av äldreomsorgens ledningsgrupp
2010 Karlstads kommun: Översyn av KS, nämnds- och förvaltningsorganisationen
2010 SKL: Konferens: Vilka effekter har valfrihetssystem gett?
2010 Socialstyrelsen: Utvärdering av Internationellt Centrum för ovanliga diagnoser
2010 GreenChain: Samarbetet mellan svenska myndigheter och Kina
2010-2011 Sida: International Training Programmes on Public Service Management 2010: Asia
2010 Amerikanskt tjänsteföretag: Analys av marknadsutvecklingen inom tjänstesektorn
2010 Socialstyrelsen: Utvärdering av landstingens arbete med vaccination mot den nya influensan A(H1N1)
2010 Sida: Capacity Assessment of the Southern African Regional Universities Association (SARUA)
2009-2010 Engelskt tjänsteföretag: Analys av marknadsutvecklingen inom vårdområdet
2009-2011 Sida: Metodutveckling Public Administration for poor
2009-2010 Svenskt tjänsteföretag: Problemanalys, strategier och organisationsförslag
2009 Socialstyrelsen: Utformning av huvudprocesser för hälsoskyddsarbetet samt resultatmatriser för respektive process
2009-2010 Naturvårdsverket: Mid-term review of the cooperation with Ministry of Environmental Protection in China
2009-2010 Riksrevisionen: Evaluation of the Institutional Cooperation between the Office of Auditor Botswana and the Swedish National Audit Office
2009-2010 Sida: International Training Programmes on Public Service Management: Africa
2009-2010 Riksrevisionen: Evaluation of the Institutional Cooperation between the three National Audit Offices of Bosnia and the Swedish National Audit Office
2009-2010 Sida: Systemrevision av Afrikagrupperna
2009 Jönköpings kommun: Stöd vid organisationsförändring
2009-2010 IFS, Sida och NORAD: Utvärdering av International Foundation for Science (IFS)
2009 Uppsala kommun: Mål och uppföljning för strategerna i Uppsala kommun
2009 SKL: Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting
2009 Socialstyrelsen: Utvärdering av Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre 2008
2009 Sida: System- och effektivitetsrevision av Stockholm Environment Institute (SEI)
2009 Sida: Systemrevision av LO-TCO Biståndsnämnd
2009 Socialstyrelsen: Målstyrning av hälsoskyddsarbetet
2009 United Nations Capital Development Fund, UNDP and the Development Partners Working Group on Local Governance and Decentralization: Capacity Development for Local Governance and Decentralization
2009-2015 Sida: Genomförande av International Training Programmes on Public Service Management
2009 Socialstyrelsen: Risk- och konsekvensanalys för den integrerade tillsynen
2009 Naturvårdsverket: Utvärdering av kunskapsprogrammet Hållbar Sanering
2009 Socialstyrelsen: Utvärdering av Socialstyrelsens arbete med Kommunundersökningen och Äldreguiden
2009 Socialstyrelsen: Utvärdering av satsningen på kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling
2009-ff Government of Vietnam: Road Map för genomförandet av den institutionella visionen för 2020
2009 Jönköpings kommun: Förstudie organisationsöversyn
2008 Socialstyrelsen: Kartläggning och utvärdering av tillsynsprocessen
2008 Socialstyrelsen: Utvärdering av tillgängligheten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård
2008 Sida: Utvärdering av African Decade of Persons with Disabilities
2008 Socialstyrelsen: Design av utvärderingsplan avseende kvaliteten i specialisttjänstgöringen
2008-2009 Sida: Utarbetande av modell för intern styrning och kontroll
2008 Malmö stad: Utvärdering LSS
2008 Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden: Utvärdering av myndighetssamverkan
2008 Varbergs kommun: Strategisk utveckling IFO-verksamheterna
2008 Varbergs kommun: Effektivisering av verksamheten med kundvalssystem
2008 Jönköpings kommun: Strategisk utveckling för äldreomsorgens ledningsgrupp
2008 Varbergs kommun: Organisationsöversyn beställarfunktion
2008 Socialstyrelsen: Utvärdering av vuxenhabiliteringen
2008-ff Uppsala kommun: Utbildning av kommunens strateger i formulering av mål och uppföljning av resultat
2008 Socialstyrelsen: Utvärdering av den regionala tillsynen
2008 Sida och Harvard University: Utvärdering av 15 Advanced Training Program on Humanitarian Action 2005-2007
2008 Statens Fastighetsverk: Peer Review utvärdering av besöksmål
2008 Socialstyrelsen: Utvärdering ST-rådet
2008 Government of Vietnam: Processledare för visionsprocess för ministrar och departementschefer
2008 Government of Cambodia: Stöd till regeringen i framtagande av lag för decentralisering till regional och lokal nivå
2007 Socialstyrelsen: Metodik för utvärdering av IT-satsningar inom hälso- och sjukvård och nationell IT-strategi för vård och omsorg
2008 Sida/GD-sekretariatet: Studie av kvalitetssäkringsarbetet inom Sida
2008 Sida/SAREC: Utvärdering av forskningsinstituten BIOEARN och VicRes. I denna utvärdering ingick fältstudier i Uganda, Kenya, Tanzania och Etiopien.
2008 Sida/DESO: Systemrevision av Raoul Wallenberg Institutet
2007-2008 Sida/INEC: Utvärdering WIEGO/Harvard University. I denna ingick studier vid huvudkontoret vid Harvard University.
2007-2008 Region Siljan: Medverkan i ett treårigt ledarskapsprojekt under projektets fas 1. I projektet "Ledarskapets betydelse för regional utveckling" deltar runt 150 offentliga och privata sektorns chefer.
2007-2008 Rikspolisstyrelsen och Sida: Systemrevision av Rikspolisstyrelsen
2007 Naturvårdsverket: Utvärdering av NAV-gruppen
2007 Government of Vietnam: Medlem  Policy Advisory Group
2007 Regionutvecklingssekretariatet Region Västra Götaland: Uppföljning av effekter inom kulturområdet
2007-2008 Region Siljan: Utformning och genomförande av baslinjestudie inom ramen för utvärdering av ledarskapsprogrammet
2007 Solna stad: Kompetensutveckling i analys för skolledare
2007-2008 Sida/SEKA: Systems-based audit of Save the Children. I denna ingick fältstudier i Sudan, Kenya, Peru, Thailand och Filipinerna.
2007 Sida/SEKA: Systemrevision av Barnens Värld
2007-2008 Tjänsteföretag inom vårdområdet: Vidareutveckling av företagets ledning, organisation och styrsystem
2007 Government of Vietnam: Modernization of roles and functions of State Management
2007 Malmö stad: Granskning och utveckling av verksamhetsmått/benchmarking inom äldreomsorg
2007 Sida/INEC: Systems-based audit of Qandil. I denna ingick fältstudier i Irak.
2007 Sida/SAREC: Rapporteur “Advancing Frontiers in African Development”
2007 Riksantikvarieämbetet: Utformning av kvalitetssystem och kvalitetssäkringsverktyg för verksamhet på entreprenad
2007 Uppsala kommun: Utbildning av 40 strateger i formulering av mål och uppföljning av resultat
2007 Fiskeriverket: Översyn av hanteringen av EU-stöd vid Fiskeriverket och länsstyrelserna
2007 Sida: Ansvar för förberedelser, genomförande, ordförandeskap och avrapportering av konsultativ workshop om det framtida forskningssamarbetet i Tanzania. I uppdraget ingick fältstudier i Tanzania.
2007 Lunds kommun: Verksamhetsrevision av färdtjänsten
2007 Sida: Översiktlig analys av Sida (Förstudie till översynen av Sidas organisation och arbetssätt)
2007 Sida: Utarbetande av uppdragsbeskrivning avs kapacitetsstudie
2006-2007 Sida: Förberedelser för översyn av Sida (analysmodell, ansats mm)
2006 Uppsala kommun: Utbildning av strategerna i formulering av mål och uppföljning av resultat
2006 Sida: Analys av målen för forskningssamarbetet
2006 Sida: Organisationsutveckling (organizational and financial systems review) av CDD (the Centre for Democracy and Development ). I uppdraget ingick fältstudier i Nigeria och England.
2006 Sida: Organisationsutveckling (organizational review) av IPU (the Inter-Parliamentary Union). I uppdraget ingick studier vid huvudkontoret i Geneve.
2006 Organisationsstudie av Sidas forskningsavdelning
2006 Utredning av effekterna av Blekinge Tekniska Högskolas omorganisation
2006-2007 Jönköpings kommun: Ledningsgruppsutveckling för äldreomsorgens ledningsgrupp
2006 Sida: Organisationsutveckling (organizational review) av PGA (Parliamentarians for Global Action). I uppdraget ingick studier vid huvudkontoret i New York..
2006 Varbergs kommun: Översyn av administrativt stöd inom Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Serviceförvaltningen och Socialförvaltningen
2006 Sveriges ambassad i Nairobi: Granskning av utkast och underlag till Sidas nya Regional Framework Strategies for Development Cooperation in Sub-Saharan Africa
2006 Svenska ambassaden i Nairobi: Utvärdering av Sidas regionala program för demokrati och mänskliga rättigheter
2006 Svenska ambassaden i Nairobi: Utvärdering av de projekt, program och organisationer som finansieras genom Sidas regionala program för demokrati och mänskliga rättigheter. I uppdraget ingick fältstudier i Rwanda, Uganda, Kenya och Tanzania.
 2005-2006 Leksands kommun: Översyn av Socialförvaltningens organisation och styrning
2005-2006 Riksantikvarieämbetet: Processutveckling avs uppföljning och utvärdering av effekter av kulturmiljövårdsbidragen
2005 Sida: Stöd i bedömningsarbete och förberedelser för utvärdering av International Planned Parenthood Federation
2005-2006 Sida: Organisationsutveckling (organizational review) av AWEPA (European Parliamentarians for Africa)
2005 Varbergs kommun: Organisationsöversyn Servicenämnden
2005 Trelleborgs kommun: Personlig rådgivning för cheferna inom vård och omsorg, baserad bl a på en medarbetarenkät
2005-2008 Järfälla kommun, Lidingö kommun, Solna kommun och Upplands-Bro kommun: Projektledare för utvärdering (kvalitetsgranskning) av förskola och skola (LJUS-projektet)
2005 Riksantikvarieämbetet: Kulturarv och attraktivitet
2005 Trelleborgs kommun: Ledarutvecklingsprogram för samtliga enhetschefer inom vård och omsorg
2005 Sveriges Kommuner och Landsting: Förnyelse och utveckling
2005 Sida: Systemrevision av AMS
2005 Fortifikationsverket: Utveckling av internrevisionen
2005 Sida: Aktivitetsstruktur för resultatstyrning av Sida och utlandsmyndigheterna
2005 Trelleborgs kommun: Åtgärdsplan för vidareutveckling av verksamheten inom Socialnämnden
2005 Varbergs kommun: Myndighetsavdelningens roll och uppdrag
2005 Government of the Netherlands and Sida: Institutional Assessment of the Association of African Universities
2005 Varbergs kommun: Utveckling av kvalitetssystem, uppföljningssystem, rollfördelning och socialnämndens mål.
2005 Sida: Organisationsutveckling/ Systems-based audit of IPPF, London (including field visits to the regional offices in Africa and Asia and member associations in Kenya, India and Sierra Leone)
2005-2008 Sida: Utvärderingar av Sidas Civil Society Centers kurser
2005-2006 Trelleborgs kommun: Ettårig utbildning av 160 chefer och kvalitetsförmedlare inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade avs utveckling av kvalitetssystem
2005-2006 ST och SACO: Effektivisering, ledning och styrning av den nya Försäkringskassan
2005 Tjänsteproducerande företag: Utformning av resultatbaserad lönesättning
2005-2006 FN: Organization of the new Federal Government of South Sudan
2004-2005 Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet: Utveckling av uppföljningssystem och indikatorer för kultur och kulturarv
2004-2005 Varbergs kommun: Roller och uppdrag vid den Administrativa avdelningen vid Socialförvaltningen
2004-2005 ST och SACO: Utveckling av effektmodell för socialförsäkringsadministrationen (etapp 3)
2004-ff Sida: Utvärdering av Sidas International Training Programmes
2004 FN: Decentralization and Government Structures in Post-Conflict South Sudan
2004 FN: Performance Management System and the Changing Role of Leadership
2004-2005 Jönköpings kommun: Organisationsöversyn av verksamheter under kommunstyrelsen (ledningsfunktioner, kommungemensam service)
2004 Jönköpings kommun: Utbildning av ordföranden i nämnder och bolagsstyrelser
2004 ST och SACO: Seminarier kring vidareutveckling av effektivitetsbedömningsmodell för socialförsäkringsadministrationen
2004 SMR/TM/Hoppets Stjärna: Vidareutveckling av samarbetet mellan SMR, TM och HS
2004 Sida: Struktur och system för tidplanering och tidredovisning vid Sida och Utlandsmyndigheterna
2004 Sida: Utveckling av system för uppföljning och utvärdering
2004 Emmaboda kommun: Vidareutveckling av kommunens system för målstyrning
2004 Sida: Scenarios kring SARECs samverkan med Sidas fältorganisation (Utlandsmyndigheterna mm)
2004 ST och SACO: Kvalitetsgranskning och utveckling av effektivitetsbedömningsmodell för socialförsäkringsadministrationen
2004 Borgholms kommun: Personlig rådgivning till förvaltningscheferna baserat på bl a medarbetarenkät
2004 Stockholms stad: Kompetensutvecklingsprogram för beställare och utförare avseende utveckling av ett gemensamt uppföljningssystem
2004 Malmö stad: Systemutvärdering av kvaliteten i Malmö stads äldreboenden
2004 Nybro kommun: Personlig rådgivning till förvaltningscheferna baserat på bl a medarbetarenkät
2004 Sida: Implementering av utvecklingssamarbetets nya mål
2004 Sida: Huvudstudie avseende Sidas styrning – resultatstyrningen av Sida och Utlandsmyndigheterna (I denna ingick fältstudier i Bangladesh, Moçambique, Sri Lanka och Zambia)
2004 Sida: Huvudstudie avseende Sidas styrning – Fältvisionens konsekvenser för Sida och Utlandsmyndigheterna (I denna ingick fältstudier i Bangladesh, Moçambique, Sri Lanka och Zambia)
2004 Stockholms stad: Utveckling och effektivisering av hela vårdkedjan (BUMS-projektet)
2004 Sida: Systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen (I denna ingick fältstudier i Malaysia och Polen)
2003 IASIA: Inequality and social exclusion in transitional economies
2003 Stockholms läns landsting: Seminarier om Uppföljning av avtal
2003-2004 Sida: Utveckling av uppföljnings- och utvärderingssystem för de internationella utbildningsprogrammen
2003-2004 Sida: Kvalitetssäkring av PEO/ITP
2003-2004 Sida: Systemrevision av Svenska Röda Korset (inkl Federationen och ICRC i Genève)
2003- 2005 European Commission: Peer Review Programme (Tillsammans med Institut für Berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Bryssel)
2003 Landstingsförbundet: Seminarier om Uppföljning av avtal
2003 Sida: Institutional Assessment, Mozambique
2003 Sida: Översyn av Metodenheten
2003 Stockholms stad: Översyn av upphandlingsförfarandet
2003 Sida: Förstudie avseende Sidas styrnings- och kontrollmiljö
2003 Sida: Systemrevision av PEO/ITP
2003 Karlstads kommun: Översyn av nämnds- och förvaltningsorganisationen
2003 Huddinge kommun: Utvärdering av kommunens organisation
2003 Räddningsverket: Verksamhetsöversyn
2003-2004 Sida: Uppföljning av upphandlingsverksamheten, samt utveckling av metodiken för upphandlingar enligt ny modell, samt metodik för konceptupphandlingar
2003-2004 Uppsala läns landsting: Utvecklingsprogrammet Effektiv styrning för ledande politiker och chefstjänstemän
2003 Karlstads kommun: Förstudie avseende hälso- och sjukvården
2003 Regionförbundet Kalmar län: Processledning vid utveckling av ledarpolicy i tio kommuner
2003-2004 Jönköpings kommun: Personlig, individuell, rådgivning till ca 200 chefer, bl a baserad på en medarbetarenkät
2002 Sida: Förstudie ”Public Administration Reform; Leningrad Oblast as pilot region”
2002-2003 Karlstads kommun: Översyn av kommunstyrelsens kontor
2003-2004 Jönköpings kommun: Chefsutvecklingsprogram för samtliga chefer i första linjen (16 program, 400 deltagare)
2002-2005 European Commission: Peer Review Programme (Tillsammans med Institute for Employment Studies, England och ÖSB-Unternehmensberatung, Österrike)
2002 Stockholm stad: Seminarier om uppföljning av avtal
2002 State Development Planning Commission of the P. R of China: Strategi för införande av e-government
2002 Dutch Council for Work and Income: Strategi för Sheltered/supported employment
2002 Sida: “Mission and vision” för Sidas Internationella Utbildningsprogram
2002 Sjöbo kommun: Politikerutbildning om kvalitet för kommunfullmäktige, utbildning i kvalitetsutveckling för chefer mm
2002-2004 Sida: Utveckling av upphandlingen av Sidas Internationella Utbildningsprogram
2002 Jönköpings kommun: Utveckling av ledningspolicy för Skol- och barnomsorgsförvaltningen
2002 Sida: Metodutveckling och upphandlingsstrategi för Sidas Internationella Utbildningsprogram
2002 EFS: Utvärdering av samarbetsavtal mellan EFS och Svenska kyrkan
2002 Stockholms stad: Metodutveckling workshops om kvalitetsutveckling
2002 Tjänsteproducerande företag (hälso- och sjukvårdssektorn): Utveckling av kvalitetssystem
2002 Karlstads kommun: Utveckling av rehabiliteringsorganisationen inom vård och omsorg - genomförande
2002 Tjänsteproducerande företag (hälso- och sjukvårdssektorn): Utveckling av organisation, franchisingmodell, resultatbonussystem, avtal mm
2002 Jönköpings kommun: Chefsutvecklingsprogram för samtliga förvaltningsledningsgrupper (3 program , drygt 60 deltagare)
2002 Karlstads kommun: Översyn av kommunstyrelsens roll och arbetsformer
2002 Jönköpings kommun: Personlig, individuell, rådgivning till 60 chefer i förvaltningarnas ledningsgrupper, bl a baserad på medarbetarenkät
2002 EU: Strategi och metoder för införande av Performance Management i Ryssland på federal och regional nivå (Ministry of Economic Development)
2002 Sida/EVU (Regeringsuppdrag): Sidas kapacitet att klara framtidens biståndsverksamhet
2002 Jönköpings kommun: Chefsutvecklingsprogram för bolags- och förvaltningscheferna, samt personlig, individuell rådgivning till stadsdirektören och förvaltningscheferna, bl a baserad på en medarbetarenkät
2001-2002 Tjänsteproducerande företag (hälso- och sjukvårdssektorn): Utarbetande av affärsplan
2001-2002 Karlstads kommun: Förstudie avseende utveckling av rehabiliteringsorganisationen inom vård och omsorg
2001-2002 Tjänsteproducerande företag (hälso- och sjukvårdssektorn): Utarbetande av affärsplan för ett nytt tjänstekoncept
2001-2002 Sida/EO: Systemrevision av Olof Palmes Internationella Centrum. I denna ingick bl a fältstudier i Sydafrika, Bosnien och Estland.
2001-2002 Sida/EO: Systemrevision av Svenska Kyrkan. I denna ingick bl a fältstudier i Tanzania, El Salvador och Guatemala samt Kyrkornas Världsråd och Lutherska Världsförbundet
2001-2003 Stockholms stad: Utvärdering av kompetenssparandet
2001 Sida/SEKA: Systemrevision av Sida/SEKA
2001 Sida/HUM: Systemrevision av Svenska Afghanistankommittén (tillsammans med ÅF). I denna ingick bl a fältstudier vid kommitténs lokala huvudkontor.
2001 Sida/EVU: Förbättrade system för att analysera resursåtgång, resursbehov och Sidas interna effektivitet
2001 EU: Peer Review Programme  – Åtgärder för integreringen av arbetshandikappade på arbetsmarknaden i medlemsländerna.
2001 Tingsryds kommun: Politikerutbildning
2001 Tranås kommun: Kvalitetsutbildning
2001 Statskontoret (Justitiedepartementet): Utveckling av diagnostiskt instrument för verksamhetsanpassad myndighetsstyrning samt seminarier med Regeringskansliet och myndigheterna
2000 EU: Peer Review Programme – Åtgärder för att underlätta företagandet i medlemsländerna
2000 SRS: Framtidsvision
2000 EU: Peer Review Programme – Utvecklingen för ”Ageing workers” i medlemsländerna
2000 Stockholms stad: Utveckling av verksamhetsplaneringen vid Stadsledningskontoret
2000-2001 KFS: Utveckling av belöningssystem för medlemsorganisationerna
2000-2003 Sjöbo kommun: Ledningsseminarier för kommunstyrelsen, samtliga nämndsordföranden och chefer m fl
2000 Haninge kommun: Utbildning av all personal inom äldreomsorgen om kvalitet
2000 Piteå kommun: Utveckling av system för kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen
2000-2001 Sida/Öst: Strategi för lokal utveckling i Makedonien – utveckling av projektdesign
2000 Försäkringsanställdas Förbund: Strategiutbildning för de fackliga representanterna i försäkringskassornas styrelser
1999-2000 Stockholms Stad: Implementering av Stadens kvalitetsstrategi, innefattande bl a ett utvecklingsprogram för 250 chefer och handledare
1998-2001 FN: Local Governance
1998-2000 State Development Planning Commission of the P.R. of China: Utveckling av modern äldreomsorg i Kina, enligt svensk modell
1999-2000 Sida/Öst: Strategi för kommunal utveckling i Makedonien
1999 Eget, öppet, seminarium om kvalitetsgarantier
1999 Eget, öppet, kompetensutvecklingsprogram i kvalitetssäkring och offensiv kvalitetsutveckling inom äldre- och handikappomsorg
1999 Sollentuna kommun: Utveckling av vision, mål och strategi
1999 Sjöbo kommun: Politikerutbildning - Utveckling av vision och strategi för kommunen
1999 Askersunds kommun: Utveckling av styrningen
1999 Enköpings kommun: Politikerutbildning – upphandlingsstrategi
1998-1999 Länsstyrelsen i Skåne län: Ledningsutvecklingsprogram för samtliga chefer
1998-1999 Stockholms Stad: Ledningsutvecklingsprogram
1999 EU-kansliet, länsarbetsnämnden Stockholms län: Utvärdering av framgångsfaktorer i EU-projekt
1999 HELA: Auktorisationsförfarande
1999 Svenska kyrkan: Ledningsutveckling
1999 Försäkringsanställdas Förbund: Arbetstagarkonsult - strategisk utveckling inom försäkringskasseområdet
1999 Upplands Väsby kommun: Upphandlingsstrategi
1998-1999 Järfälla kommun: Kvalitetsutveckling. Kompetensutvecklingsprogram för de 28 ledningsgrupperna samt utbildning av personal (2000 pers)
1998-1999 Sida/DESO: Utvärdering av utvecklingen inom offentlig sektor och utarbetande av boken "Public Sector Reform in Sweden"
1998-1999 EU: Strategi för utveckling av offentliga sektorn i Makedonien
1998-1999 Radio- och TV-verket: Organisationsöversyn
1998-1999 Piteå kommun: Kvalitetsutveckling inom dels äldreomsorgen dels handikappomsorgen
1998-1999 Kulturdepartementet: Kvalitetsutveckling, chefs- och personalutbildning samt utformning av kvalitetssäkringssystem för departementets verksamhet
1998-1999 Stockholms Stad: Utveckling av styrningen
1998-1999 Försäkringsanställdas Förbund: Försäkringskassornas framtid - Granskning av Business Case