Professional Management AB

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom styrnings- och ledningsfrågor 

Professional Management är ett konsultföretag med över 35 års erfarenhet av kvalificerade utrednings-,  och utvecklingsuppdrag i mer än 500 organisationer. Vi arbetar bland annat med uppföljning & utvärdering, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling,  processutveckling samt utveckling av styrsystem.

Professional Management är ett familjeföretag, med alla fördelar det innebär för kunden i form av personligt ansvar, engagemang, personligt bemötande, hög tillgänglighet, effektivitet och flexibilitet.

Vi har ramavtal med flera myndigheter, regioner och kommuner. Kontakta oss om du vill veta om din organisation har ramavtal med oss. 

Våra tjänster

Kundens behov, krav och önskemål är utgångspunkter för allt arbete inom Professional Management. För oss är varje kund och varje nytt uppdrag unikt. Vi använder oss av en lång rad beprövade metoder och verktyg i konsultationsprocessen, men det är alltid det enskilda uppdragets karaktär och beställarens situation som är avgörande för den slutliga utformningen av insatsen. 

Vårt arbetssätt utgår från internationell standard, såsom ICMCIs internationella standard för managementkonsulter för konsultationsprocessen, OECDs och FNs standards för utvärderingar samt INTOSAI’s och IFACs internationella standard för resultatanalys. Data-/informationsinsamling och analys sker enligt det internationella ramverket GoodStatisticalPractice

Exempel på tjänster

Verksamhetsutveckling

Vår idé är att - utifrån en helhetssyn på verksamheten och medvetenhet om dess komplexitet - identifiera tillämpningar som är enkla, men ändå bra. Vi förenar det bästa av modernt kvalitetstänkande med filosofin bakom målstyrning, till en syntes helt utformad utifrån offentliga sektorns perspektiv och förutsättningar.

En framgångsrik strategi för  verksamhetsutveckling måste vara enkel att tillämpa, och innehålla följande delar:

  • Ett ledarskap baserat på tydliga mål

  • Effekterna för kunderna/medborgarna sätts i centrum

  • Aktivt engagemang från all personal

  • Systematisk uppföljning, utvärdering och utveckling

  • Ett genomtänkt och förankrat program för ständig förbättring

Utveckling av styrsystem

Det finns idag en ökad insikt om betydelsen av en balanserad styrning, där olika styrformer och styrsignaler samordnas till en helhet som är i harmoni med den valda organisationsformen och utvecklingen av denna.

Vi använder flera olika modeller och metoder som stöd för utveckling av styrsystem. Valet av modell eller metod beror i hög grad på den enskilda organisationens förutsättningar och mognadsnivå.

En gemensam utgångspunkt är att det i en fungerande organisation finns en styrning som innefattar följande tre kvalitetsdimensioner:

  • Ekonomisk kvalitet

  • Professionell kvalitet

  • Kundupplevd kvalitet

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering är viktiga verktyg för en organisations lärande och utveckling. Vi har bred kunskap och lång erfarenhet av olika typer av uppföljnings- och utvärderingsinsatser, exempelvis projektutvärdering, lärande utvärdering, förhandsutvärdering, processutvärdering, effektutvärdering och systemrevision.

Om oss

Professional Management ägs av tre av företagets anställda. Utifrån behoven i det enskilda uppdraget sätter vi samman skräddarsydda team, varför vi även har ett stort antal projektanställda i företaget och formaliserade samarbeten med andra företag. På så sätt har vi byggt upp ett brett nätverk av samarbetspartners.

Företagets ledning

Lina Lenefors
Lina är managementkonsult och har arbetet i företaget sedan 1998. Hon arbetar främst med utvärderings-. och utvecklingsuppdrag inom kommuner, regioner, myndigheter och internationella organ. CV

lina@professionalmanagement.se  |   070-792 38 97 

Arne Svensson
Arne har arbetat som managementkonsult sedan 1980. Han har genomfört över 1 200 uppdrag för bland annat  kommuner, regioner, myndigheter. FN och EU. Han har egen chefserfarenhet från både offentlig sektor och näringslivet. CV

arne@professionalmanagement.se  |  070-467 38 68


Barbro Svensson
Barbro har arbetat med våra uppföljnings- och utvärderingsuppdrag sedan 1986. Hon ansvarar för företagets ekonomi och administration.

barbro@professionalmanagement.se  |  0709-20 57 59

Kontakta oss

Telefon: 08-792 38 28
E-post: svensson@professionalmanagement.se
Adress: Illervägen 27, 187 35 TÄBY

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!